Språk

 

Pedagogisk - psykologiske tjenester (PPT)

Alta videregående skole har eget pedagogisk-psykologisk tjenestekontor (PPT) med to ansatte rådgivere. 

Publisert av Frøydis Totland. Sist endret 04.05.2016

Et pedagogisk psykologisk tjenestekontor (PPT) er et sted der du som elev eller dine foresatte kan få rådgivning og hjelp i forhold som  har med din personlige, sosiale eller skolemessige utvikling å gjøre.

De mest vanlige sakene vi arbeider med er knyttet til

  • Mistrivsel på skolen og privat
  • Mobbing
  • Angst
  • Vansker i skole- og hjemmemiljøet
  • Problem i familien
  • Spiseforstyrrelser
  • Rusproblematikk
  • Funksjonshemning
  • Fagvansker (f.eks store lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker)
  • Konsentrasjonsvansker (ADHD m.m.)

Arbeidet til en PP-rådgiver består i å veilede og gi råd til elever, foresatte, lærere og ledelse i forhold til de presenterte vanskene. Vi driver ikke praktisk-pedagogisk arbeid, dvs opplæring av elever. Men vi prøver å løse ulike problemer direkte, eller via lærere, familie, venner eller andre samarbeidspartnere som vi har kontaktnett til i skolen, i kommunen eller i fylket.

Vi samarbeider blant annet med skolehelsetjeneste, fastlege, BUP og VPP.

De fleste av oss er opptatt av å få hjelp uten at alle vet om våre problemer. Fagpersonene ved et PP-kontor har taushetsplikt. Tiltakene som vi prøver å få igangsatt, lages i samarbeid med deg som elev. Alle tjenester ved kontoret er gratis.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Svein Jonny Pedersen
78 96 45 28